Æresmedlemmer

ÆRESMEDLEM NR. 1 Kaare Halvorsen

Kaare Halvorsen får overrakt det håndfaste beviset på æresmedlemskap i Jazzsirkelen av Frøydis Walstad Sagen på årsmøtet 2006

Bakgrunn: I styret har vi medlemmer som popper opp med gode ideer.
En av disse er å tildele livslangt medlemskap i Jazzsirkelen, gjerne i tilknytning til årsmøtet. Styret har funnet hjemmel til dette i vedtektenes § 2b. Æresmedlemsskapet skal være en påskjønnelse for den innsatsen vedkommende har gjort for jazzen i vårt distrikt.

Tildeling: Den første gangen vi nå gjør dette, har vi selvsagt kommet opp med en lang liste av mange verdige kandidater.

Den som styret har valgt å tildele årets æresmedlemsskap til, er en musiker som har konsentrert seg om det rent musikalske, uten å involvere seg nevneverdig i organisering, drift, styre og stell i klubber eller av arrangement. I jazzmiljøet sies det at vedkommende tidligere har rendyrket en spillestil som få andre i landet har gjort ham rangen stridig på. Han har vært tydelig på sin spillestil og har vært betegnet som en stilholder. Vi snakker om en pianist som på en fremragende måte har vært en eksponent for Teddy Wilson sin spillestil som også har fått betegnelsen ”kløverjazz”.  Det sies at han startet sin musikalske karriere på munnspill. I en lang periode har han vært en stilholder for den gruppa som på en fortreffelig måte gjorde Ålesund og Sunnmøre til et sted og område man nasjonalt måtte regne med i jazzsammenheng, nemlig Helge (senere Simon) Flem Devolds orkester.  Selv etter nådd pensjonsalder har han ivret for jazzen og vist stor spillelyst og vært en moralsk og utøvende støttespiller for Jazzsirkelen. Da er det en glede og en ære på vegne av Styret å kunne utnevne Kaare Halvorsen til den første livsvarige æresmedlem i Jazzsirkelen.

For Styret
Lars Martin Thomassen
– styreleder –

ÆRESMEDLEM NR. 2 Olav Rosenberg

Bakgrunn:  Styret har kommet til at æresmedlemskap skal tildeles for 2007. Dette innebærer tildeling av livslangt medlemskap i Jazzsirkelen. Æresmedlemskapet skal være en påskjønnelse for den innsatsen vedkommende har gjort for jazzen i vårt distrikt.
Tildeling: også denne gangen har flere kandidater vært inne i bildet. Den som styret etter grundig vurdering har samlet seg om, er en musiker som både har markert seg som utøvende musiker og som tilrettelegger for spillemuligheter for andre musikere. Årets æresmedlem har siden 50-tallet vært en aktiv utøvende jazzmusiker. Den gang var han en lokal eksponent for og musikalsk og verbal budbringer om det som på 50-tallet hadde betegnelsen ”moderne jazz”, også med ringvirkninger utover i hele fylket. Han har vært lojal mot denne stilen som fremdeles er hans varemerke. Gjennom sine ”posisjoner” på Mølla åpnet han i sin tid for spillemulighet for lokale musikere og ga gjennom det en positiv stimulans til det å sette sammen band og la dermed samtidig til rette for individuelle utfordringer. Alt dette også til publikums gunst. I lokalmiljøet har han vært betraktet som en kilde til kunnskap om jazzmusikk og en kilde med tilgang til essensielle plateinnspillinger. I senere tid, i tillegg til å være utøvende, har han deltatt i en av Jazzsirkelens komiteer.

Det er en glede og en ære på vegne av Styret å kunne utnevne Olav ”Roski” Rosenberg til den andre livsvarige æresmedlem i Jazzsirkelen.

For Styret
Lars Martin Thomassen
– styreleder

ÆRESMEDLEM NR. 3 Lars Martin Thomassen

Bakgrunn: Styret har kommet til at æresmedlemskap skal tildeles for 2014. Dette innebærer tildeling av livslangt medlemskap i Jazzsirkelen. Æresmedlemskapet skal være en påskjønnelse for den innsatsen vedkommende har gjort for jazzen i vårt distrikt.

Tildeling: Den som styret etter grundig vurdering har samlet seg om, er en musiker og organisasjonsmann som både har markert seg som utøvende musiker og som tilrettelegger for spillemuligheter for andre musikere.
Årets æresmedlem har siden 50-tallet vært en aktiv utøvende jazzmusiker.
Han ble regnet som et stort talent på sitt instrument nasjonalt og han har vært en lokal eksponent og musikalsk budbringer for det som på 50-tallet hadde betegnelsen ”moderne jazz”, og har gjennom sitt arbeid for jazzen også skapt ringvirkninger i hele fylket. Han har vært lojal mot denne stilen som fremdeles er hans varemerke. Æresmedlem nr. 3 var en av initiativtakerne til at Jazzsirkelen ble dannet 3. mars i 2004 og han spilte en sentral rolle i arbeidet med å utarbeide vedtekter for Jazzsirkelens aktiviteter. I dette arbeidet la han stor vekt på klubbens dualistiske virke og betydning. Her passer det å sitere utdrag av vedtektene fra våre nettsider:

Jazzsirkelen i Ålesund ble dannet … med det formål å skape et miljø
for lokal rytmisk musikk – hovedsakelig jazz men også med diverse relaterte musikkformer. Vi skal være et forum for musikere i det lokale miljøet som trenger et sted å spille, et sted å komme for å lytte, og et sted å diskutere.
Jazzsirkelen er stedet hvor unge og eldre utøvere får spille sammen og hver for seg. Vi ønsker også å gi rom for dans, lyrikk, foredrag med mer.
Jazzsirkelen ønsker å knytte vennskap over de musikalske landskap og inviterer således alle som er glad i god rytmisk musikk til både å bli medlemmer og medaktører. Jazzsirkelens tredje æresmedlem har blant annet gjennom flere år som leder for styret i Jazzsirkelen, stått i spissen for å fremme Jazzsirkelens ideelle målsetning. 
Det er en glede og en ære på vegne av Styret å kunne utnevne Lars Martin Thomassen til det tredje livsvarige æresmedlem i Jazzsirkelen.

For Styret,
Kjell A. Standal
styreleder

 

ÆRESMEDLEM NR. 4 Tor Bye Holm

Styret i Jazzsirkelen har i år avgjort at det skal utnevnes nok et æresmedlem i klubben. Dette er det fjerde i rekken. Æresmedlemskapet som er livslangt og innebærer gratis årskontingent og fri adgang til Jazzsirkelens arrangementer, er en påskjønnelse for den innsatsen vedkommende har gjort for jazzen i vårt distrikt og i forhold til Jazzsirkelen. Styret har valgt å tildele medlemskapet til en musiker som har vært aktiv i lang tid og som fortsatt står på. Allerede på slutten av nitten-femti-tallet oppsto interessen for jazz hos vedkommende, og sansen for å spille sammen med andre var en åpenbar og sterk drivkraft. Dette gjorde sitt til at kontakt med gode musikermiljø både i Ålesund og på Sunnmøre, og etter hvert nordover i fylket, ble opprettet og dyrket fullt ut. Kjernen i aktiviteten helt i fra begynnelsen av sekstitallet var en trio som sammen med musikere fra Molde gjorde seg fordelaktig bemerket i det daværende NM for amatørjazzmusikere. Jamsessions var også en yndet arena for samspill med andre musikere, og den deltok selvsagt årets æresmedlem aktivt i blant annet med en vellykket «sitt-inn» under en av jazzfestivalene i Molde på 60-tallet. Jazzbua-perioden var kort, men samtidig frodig og bidro i sterk grad til å sette Ålesund på kartet i det nasjonale jazzmiljøet.
Årets æresmedlem var et aktivum i den forbindelse, og med en kjernetrio var han sentral i å trekke til seg profesjonelle musikere fra andre deler av landet for felles konsertopptreden. Dette var en metode han i egen regi også brukte i lang tid senere, etter at Jazzbua opphørte, for å bringe inn impulser til det lokale jazzmiljøet. Selv om denne aktiviteten skapte motsetningsforhold i visse kretser, var blikket rettet mot å kunne skape noe for lokale jazzmusikere som fortjente å komme fram i lyset.
Han deltok i grunnarbeidet for å starte Jazzsirkelen i 2004 og har vært en mye benyttet musiker etter at klubben kom i gang. Det karakteristiske har vært at han selv har skapt og kommet med flere konstellasjoner blant musikere innen- og utenbys, og på den måten bidratt til mangfoldet som Jazzsirkelen tilstreber.

Det er en ære og glede for styret i Jazzsirkelen å utnevne Tor Bye Holm som æresmedlem i klubben fra og med dags dato (15.2.2017).

For styret,
Kjell A. Standal
Styreleder

 

ÆRESMEDLEM NR. 5 EIGIL BELE

Bakgrunn:
Styret har kommet til at æresmedlemskap skal tildeles i 2018. Dette innebærer tildeling av livslangt medlemskap i Jazzsirkelen.
Æresmedlemskapet skal være en påskjønnelse for den innsatsen vedkommende har gjort for jazzen i vårt distrikt.

Tildeling: Den som styret, etter grundig vurdering, har samlet seg om, er en jazzelsker og organisasjonsmann som har markert seg som tilrettelegger
for spillemuligheter for jazzmusikere i vårt distrikt. Æresmedlem nr. 5 var en av initiativtakerne til at Jazzsirkelen ble dannet 3. mars i 2004
og han spilte en sentral rolle i arbeidet med å utarbeide vedtekter for Jazzsirkelens aktiviteter. I dette arbeidet la han stor vekt på klubbens
dualistiske virke og betydning. Her passer det å sitere utdrag av vedtektene fra våre nettsider: Jazzsirkelen i Ålesund ble dannet … med det formål å skape et miljø for lokal rytmisk musikk – hovedsakelig jazz men også med diverse relaterte musikkformer. Vi skal være et forum for musikere i det lokale miljøet som trenger et sted å spille, et sted å komme for å lytte,
og et sted å diskutere. Jazzsirkelen er stedet hvor unge og eldre utøvere får spille sammen og hver for seg. Vi ønsker også å gi rom for dans, lyrikk, foredrag med mer. Jazzsirkelen ønsker å knytte vennskap over de musikalske landskap og inviterer således alle som er glad i god rytmisk musikk til både å bli medlemmer og medaktører. Jazzsirkelens femte æresmedlem har blant annet gjennom flere år som styremedlem og aktiv bidragsyter til praktisk tilrettelegging og gjennomføring i Jazzsirkelens arrangementer, stått i spissen for å fremme Jazzsirkelens ideelle målsetning. Det er en glede og en ære på vegne av Styret å kunne utnevne Eigil Bele til det femte livsvarige æresmedlem i Jazzsirkelen.

For Styret,
Kjell A. Standal
styreleder

ÆRESMEDLEM NR. 6 Odd Fossum
Styret i Jazzsirkelen har i år avgjort at det  i 2019 skal utnevnes nok et æresmedlem i klubben. Dette er det sjette i rekken. Æresmedlemskapet som er livslangt og innebærer gratis årskontingent og fri adgang til Jazzsirkelens arrangementer, er en påskjønnelse for den innsatsen vedkommende har gjort for jazzen i vårt distrikt og i forhold til Jazzsirkelen.
Styret har valgt å tildele medlemskapet til en musiker og storbandleder som har vært aktiv i lang tid og som fortsatt står på. Allerede skolealder oppsto interessen for spille hos vedkommende, og sansen for å spille sammen med andre har åpenbar vært en sterk drivkraft. Etter å ha gjenopptatt spilleinteressen og senere satset på musikken for fullt, ble det musikkopplæring gjennom musikkskole på fulltid. Han ville mer for de talentfulle elevene han møtte og så i de mange skolekorpsene han etter hvert arbeidet med. Dette gjorde at han startet et møysommelig arbeid med å bygge opp storband, først på indre Sunnmøre og etter hvert også i ytre del og Ålesund. Kjernen i aktiviteten med jazz har vært storband både for de yngre årsklasser, men også for voksne. Årets æresmedlem har vært en pådriver og et aktivum i denne forbindelse, og med et ekstra stort hjerte for storband der han også har knyttet til seg lokale profesjonelle musikere og fra andre deler av landet for felles konsertopptreden. Det karakteristiske har vært at han selv har skapt og kommet med flere konstellasjoner blant musikere innen- og utenbys, og på den måten bidratt til mangfoldet som Jazzsirkelen tilstreber.
Det er en ære og glede for styret i Jazzsirkelen å utnevne Odd Fossum som æresmedlem i klubben fra og med dags dato.

For Styret,
Kjell A. Standal
styreleder

 

Æresmedlem nr.7  Kjell Arne Standal
Styret har vedtatt at æresmedlemskap nummer 7 i Jazzsirkelen skal tildeles i 2020.
Æresmedlemskapet er en påskjønnelse for den innsatsen Kjell Arne Standal har gjort for jazzen i vårt distrikt.

Begrunnelse fra forslagsstillere: Eigil Bele og Lars Martin Thomassen.

Siden 2005 har Kjell tatt del i styrearbeidet i Jazzsirkelen. Det sier seg sjøl at det må ligge en rekke egenskaper og holdninger til grunn for en slik utrettelig slitestyrke:
For det første har Kjell hatt Jazzsirkelens vedtekter i ryggmargen hele veien; å skulle skape et miljø for rytmisk musikk, være et forum for lokale musikere på tvers av aldersgrupper, knytte musikalske vennskap og gi åpning for mange av de fremadstormende besetninger på nasjonalt og internasjonalt plan.

I sitt mangeårige virke i Jazzsirkelens tjeneste har Kjell bekledd de fleste roller i styret.
Han var lenge den som tok et særlig ansvar for å holde Ungjazz-tråden glødende, og har aldri sluppet taket i denne.
Han tok ansvar for det datatekniske rundt nettsidene til klubben, og han har kontinuerlig tatt del i de ulike vandringene gatelangs på jakt etter det mest egnede spillestedet, fram til en i dag sitter med en god tilhørighet både for jazzkafé, kveldskonserter og julejazz.
Ikke minst har han de senere år tatt lederansvar, i tillegg til å følge opp alt det praktiske rundt spillejobber helt til dørstokken.
Han har trukket i de trådene som er å trekke, introdusert band på scena, organisert billettsalg og samordnet styreoppgaver.
Kjells vinnende og sosiale vesen er utvilsomt en del av nøkkelen til den rolla han har spilt i klubben, alltid med et vennlig smil og åpen for prat med alle.
Vi har forstått at når Kjell nå har trådt ut av styret, har han samtidig signalisert at han er til disposisjon for styret v/høve.
Jazzsirkelen har tatt plass i blodomløpet, og det er ikke tvil om at det vil være en glede og ære for styret å utnevne Kjell til det syvende livsvarige æresmedlem i denne klubben.

 

På vegne av styret utnevnes herved Kjell Arne Standal til æresmedlem i Jazzsirkelen.

Styret i Jazzsirkelen
Ålesund 31/10-2020