Vedtekter

VEDTEKTER FOR JAZZSIRKELEN
Vedtatt på stiftelsesmøte avholdt på Teaterfabrikken 3. mars 2004.
Endringer vedtatt på årsmøte på Teaterfabrikken 1. februar 2006
Endringer vedtatt på årsmøtet på Thon Hotel Ålesund 20.02.2008

§ 1 NAVN OG FORMÅL
Foreningens navn er Jazzsirkelen.

Jazzsirkelen sitt formål er å
a) gi publikum anledning til å oppleve levende, rytmisk og improvisert musikk
b) legge forholdene i Ålesund og omegn til rette for at medlemmene i Jazzsirkelen får mulighet til å spille, fremføre og utvikle sine musikalske ferdigheter, og øke sine kunnskaper innen denne musikkformen,
c) være et forum der medlemmene kan ta opp saker og emner som angår Jazzsirkelen sitt interesseområde.

§ 2 MEDLEMSKAP
a) Medlem kan den bli som er eller har vært utøvende musiker innen improvisert musikk, eller musikkinteresserte som vil kunne være en positiv støtte til å utvikle foreningens formål.
b) Kontingent og kontingentperiode fastsettes til en hver tid av årsmøtet. I spesielle tilfeller kan styret frita et eller flere medlemmer fra å betale kontingent for et tidsrom.
c) Medlemskap medfører fordeler på egne arrangement og arrangement der Jazzsirkelen oppnår slik avtale med arrangøren.

§ 3 ORGANISASJON
Jazzsirkelen er organisert ved:
a) Årsmøtet, som er Jazzsirkelen sin øverste myndighet og består av medlemmene.
b) Styret, som forestår driften av foreningen, og består av inntil 8 medlemmer.
c) Medlemsmøtet, som skal være et kontaktorgan mellom styret og medlemmene i Jazzsirkelen. Styret innkaller til medlemsmøter.

§ 4 ÅRSMØTET
Årsmøtet skal avholdes innen 15. mars hvert år.

Årsmøtet skal:
a) Velge møteleder og referent.
b) Behandle styrets årsberetning.
c) Behandle styrets regnskap.
d) Behandle innkomne forslag, som må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet.
e) Trekke opp retningslinjer for Jazzsirkelen sin virksomhet.
f) Velge
– styreleder
– inntil 7 styremedlemmer i tillegg
– inntil 3 vararepresentanter til styret
– revisor
– valgkomite med 3 komitemedlemmer (Minst en av disse skal sitte i styret.)
g) Fastsette medlemskontingentens størrelse og periode.

Alle velges for 1 år, men minst 1 fra det gamle styret skal være styremedlem i det nye styret.
Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt med kunngjøring seinest 4 uker før det avholdes.
Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest 1 uke før årsmøtet.
Stemmeberettige er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Gyldig medlemskap for foregående kalenderår gir stemmerett, dersom krav på medlemskontingent for inneværende år ennå ikke er utsendt.
Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.
Ved behandling av årsberetning og regnskap har ikke styremedlemmene stemmerett.

§ 5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret, eller minst 10 medlemmer, krever det. Det ekstraordinære årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, d.v.s. ved kunngjøring seinest 2 uker før det avholdes. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de sakene kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen. Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest 1 uke før det ekstraordinære årsmøtet. For et ekstraordinært årsmøte gjelder de samme stemmeregler, og de samme krav for at et vedtak skal være gyldig, som ved et ordinært årsmøte.

§ 6 STYRET
Styret består av de medlemmene som er valgt inn på årsmøtet. Ved varig frafall av et styremedlem, rykker en vararepresentant opp som fast styremedlem. Styret kan da selv oppnevne en ny vararepresentant. Styret bestemmer selv hvor ofte styremøter skal avholdes. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Styreleder avgjør ved stemmelikhet. Vedtak fattet av styret kan endres av styret seinere med alminnelig flertall. Vararepresentanter har møte- og talerett på styremøtene. Vararepresentantene har stemmerett når de erstatter et fraværende styremedlem.

§ 7 ØKONOMI
Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember.

§ 8 OPPLØSNING
Oppløsning av Jazzsirkelen kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet, bestående av minst 10 medlemmer, bestemmer dette med 4/5 flertall. Dette vedtaket skal stadfestes på samme måte på et ekstraordinært årsmøte 1 måned seinere. Dersom oppløsning blir vedtatt, skal Jazzsirkelen sine eventuelle eiendeler disponeres av årsmøtet i følge formålsparagrafen. Unntatt fra en disponering som nevnt ovenfor, er eiendeler som er ervervet for mottatt offentlig støtte, og der støttegiver selv har satt spesielle betingelser for hva som skal skje i en slik situasjon.

§ 9 VEDTEKTSENDRING
En vedtektsendring kan bare foretas på et årsmøte, ordinært eller ekstraordinært, og krever 2/3 flertall blant minst 10 frammøtte stemmeberettigede medlemmer.

Gyldig vedtekt bevitnes:

Lars Martin Thomassen
Eigil Bele
Thomas Reiher
Ålesund, 05.03.2008